Oferty pracy

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie

ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów

Inspektor ds. prawnych


Dodano: 2020/06/27 Aktywne do: 2020/07/27
Zakres obowiązków:
Wymagania niezbędne: a) wykształcenie wyższe na kierunku prawo, b) doświadczenie zawodowe - co najmniej 2 letni staż pracy, c) znajomość obsługi komputera MS Office oraz urządzeń biurowych, d) obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej, e) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, f) nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. IV. Wymagania dodatkowe: a) dobra znajomość Kodeksu Cywilnego, procedury cywilnej, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, b) doświadczenie w zakresie sporządzania pism procesowych, c) znajomość: zasad funkcjonowania administracji publicznej. V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: a) sporządzanie projektów pism procesowych/pozwów w sprawach cywilnych i administracyjnych, b) reprezentowanie jednostki przed Sądem Rejonowym – udział w rozprawach, c) sporządzanie projektów pism w sprawach z zakresu postępowania egzekucyjnego, d) sporządzanie projektów opinii prawnych, e) współpraca z komornikiem w zakresie postępowań eksmisyjnych, f) terminowe udzielanie odpowiedzi na pisma Sądu, stron postępowania, niedopuszczenie do przedawnienia roszczeń, g) sporządzanie tabel, sprawozdań, zestawień z zakresu spraw sądowych,, h) samodzielne rozwiązywanie problemów, analityczne myślenie, i) umiejętność pracy w zespole. VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: a) praca w terenie oraz w warunkach biurowych (stanowisko pracy wyposażone w komputer, biuro zlokalizowane na trzecim piętrze w budynku nie wyposażonym w windę), b) wymiar czasu pracy: pełny etat, W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem przez każdą ze stron. VII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%. VIII. Wymagane dokumenty: 1. życiorys zawodowy z opisem doświadczeń i osiągnięć zawodowych oraz nr telefonu osoby aplikującej, 2. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy), 3. oświadczenie kandydata, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych druk nr 1 - pobierz, 4. oświadczenie kandydata, dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku druk nr 2 - pobierz, 5. oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych z RODO druk nr 3 - pobierz, Życiorys zawodowy oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U.2019r. poz.1282) obowiązany jest do złożenia wraz z wymienionymi dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. IX. Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie przy ul. Garncarskiej 4 lub przesłać pocztą na adres j.w. z dopiskiem „ Inspektor ds. prawnych” w terminie do dnia 03.07.2020r. do godz. 1100. X. Inne informacje: Aplikacje, które wpłyną do MZZK po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.malopolska.pl/mzzkwchrzanowie) oraz na tablicy informacyjnej MZZK w Chrzanowie przy ul. Garncarskiej 4. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności. XI. Etapy postępowania w sprawie naboru: Postępowanie w sprawie naboru składać się będzie z trzech etapów: 1. wstępna weryfikacja kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych, 2. sprawdzenie praktyczne: test kompetencyjny z znajomości procedury cywilnej i przepisów regulujących najem lokali, umiejętność obsługi komputera poprzez sporządzenie pozwu, 3. rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami. Etap 2 odbędzie się 07.07.2020r. w godz. uzgodnionych z aplikantem. Etap 3 odbędzie się w dniu 08.07.2020r. w godz. uzgodnionych z aplikantem. Wszelkich informacji można uzyskać pod nr telefonu 32 623-31-91, lub e-mail mzzk@chrzanow.pl XII. Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze Uprzejmie informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych z siedzibą w Chrzanowie, ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów, nr telefonu 32 623 31 91 lub adres mail mzzk@chrzanow.pl 2. Funkcję inspektora ochrony danych w MZZK w Chrzanowie pełni Pani Bożena Ryńca kontakt pod nr telefonu 32 626 03 55 lub adresem mailowym: iodo-mzzk@chrzanow.pl 3. Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 liter. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu realizacji procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, ustawa Kodeks pracy oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw. 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a także przekazywane do państw trzecich. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt.3 celu, a po tym czasie przez okres 5 lat. 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, możliwość ich sprostowania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzania w MZZK w Chrzanowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich nie podanie spowoduje niemożność wzięcia udziału w procedurze rekrutacji. 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.