Oferty pracy

Cher Sp. z o.o. – biuro rachunkowe

Kraków, ul. Przewóz 34 - budynek Budostalu 8 (7 minut tramwajem z Akademii Krakowskiej).

Asystent księgowego


Dodano: 2018/12/05 Aktywne do: 2018/12/12
Zakres obowiązków:
Eksport dokumentów sprzedaży z systemów handlowych do systemów finansowo-księgowych.
Układanie dokumentów odebranych od klientów, wprowadzanie ich do systemu finansowo-księgowego Sage Symfonia oraz MMSoft.
Sprawdzanie rejestrów VAT oraz zapisów księgowych, uzgadnianie kont rozrachunkowych.
Pomoc przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.

  

Od Kandydatów oczekujemy:

Student minimum drugiego roku studiów lub absolwent liceum/technikum ekonomicznego. Szukamy osoby dokładnej i rzetelnej, odpowiedzialnej i potrafiącej pracować pod presją czasu. Dobra znajomość obsługi komputera.

  

Oferujemy:

Oferujemy:

Umowę zlecenia 1 dzień w tygodniu x 8 godz., lub 2x w tygodniu po 4 godz. , stawka godzinowa 14,50 zł brutto.

Elastyczny czas pracy, praktyczną naukę zawodu księgowego. Przewidujemy możliwość stopniowego zwiększania wymiaru czasu pracy oraz docelowo zatrudnienia na umowę o pracę.

  

Kontakt:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV i list motywacyjny) do dnia 12.12.2018., na adres:biuro@cher-ksiegowosc.pl w temacie wpisując Asystent księgowego.

 Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. N 133, poz. 833)”.

 

Klauzula RODO

Imię i Nazwisko kandydata: ………………………….........……. 

 

Stanowisko, na które składana jest aplikacja: …………………………….……..……

 

INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE Cher Sp. z o.o.

 DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO – informuje się, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Cher Sp.  z o.o. KRS 0000373731 adres biura Kraków ul. Przewóz 34 pok. 220-221 adres e-mail biuro@cher-ksiegowosc.pl.

II. Inspektor Ochrony Danych

W Cher Sp.  z o.o. został wyznaczony Inspektor ochrony danych (IOD), z którym może się Pani/Pan skontaktować drogą elektroniczną: biuro@cher-ksiegowosc.pl.

III. Cele przetwarzania danych i  podstawy prawne przetwarzania

1.      Administrator będzie przetwarzać  Pani/Pana dane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które została złożona aplikacja.

2.      Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub ochrony mienia
na terenie obiektów użytkowanych przez Cher Sp. z o.o.

3.      Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są:

1) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, 

2) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Administrator w celu realizacji procesu rekrutacji będzie przetwarzał także inne dane niż wynikające bezpośrednio z przepisów prawa, jeżeli wyrazi Pan/Pani na to zgodę (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej).

IV. Informacja o wymogu podania danych wynikających bezpośrednio z przepisu prawa:

Podanie danych ma charakter obligatoryjny.

V. Konsekwencje niepodania danych osobowych

1. Niepodanie danych obligatoryjnych w dokumentach aplikacyjnych skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji.

2. Zaniechanie podania danych przetwarzanych na podstawie Pana/Pani zgody skutkuje utrudnieniami w zakresie możliwości  wykonania obowiązków w zakresie realizacji procesu rekrutacji.

VI. Okres przechowywania danych

1.      Dane kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru tj. do 10 marca 2019 r.

2.      W przypadku nawiązania stosunku pracy dane osobowe kandydata uzyskane w procesie rekrutacji będą dalej przetwarzane jako dane osobowe pracownika Cher Sp.  z o.o..

VII. Prawo dostępu do danych osobowych

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Ma Pan/Pani prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VII. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  danych o których mowa w cz. V ust.2. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

X. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, np. w przypadku zatrudnienia zostaną udostępnione Urzędowi Skarbowemu właściwemu wg. miejsca Pani/Pana zamieszkania w celu dokonania rozliczeń podatkowych PIT.

 

XII.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Zapoznałem /zapoznałam się z treścią informacji i przyjmuję ją do wiadomości.

………………………………………..

Data i podpis