0 HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8 X-UA-Compatible: IE=Edge,chrome=1 ETag: "f86971e6c6d681a7864bc40787d4bb38" Cache-Control: max-age=0, private, must-revalidate Set-Cookie: _session_id=67b5ede649b42c240e33d3636ffbd307; path=/; HttpOnly X-Request-Id: 511a3fc39f239e127bb0e292814f4400 X-Runtime: 0.129232 Date: Sat, 06 Jun 2020 09:41:35 GMT X-Rack-Cache: miss Transfer-Encoding: chunked 39aa Główny specjalista lub Starszy specjalista do spraw: planowania i wykorzystania środków budżetowych akademii morskich

Oferty pracy

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Waszawa

Główny specjalista lub Starszy specjalista do spraw: planowania i wykorzystania środków budżetowych akademii morskich


Dodano: 2019/05/15 Aktywne do: 2019/06/16
Zakres obowiązków:

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko Główny specjalista lub Starszy specjalista
do spraw: planowania i wykorzystania środków budżetowych akademii morskich
w Wydziale Nauki i Oświaty w Departamencie Edukacji Morskiej
 
 
Miejsce wykonywania pracy: 
Warszawa 
Adres urzędu: 
Warszawa ul. Nowy Świat 6/12
WARUNKI PRACY
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 
 
–   krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe  –   częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz 
 
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
 
–   wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,  –   węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,  –   mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób  z niepełnosprawnością narządu ruchu.
ZAKRES ZADAŃ
 przygotowywanie materiałów do ustawy budżetowej i Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) w zakresie Akademii Morskich w Gdyni i Szczecinie  i jednostek podległych w tym: opracowywanie podziału limitów wydatków, weryfikowanie zgłoszeń dysponentów do projektu ustawy budżetowej oraz WPFP  w zakresie programów, przygotowywanie formularzy i przekazywanie ich do właściwej komórki organizacyjnej/ministra właściwego ds. finansów publicznych i/lub innych organów w zakresie programów, opracowywanie/przekazywanie informacji w zakresie projektu budżetu  udzielanie dotacji Akademiom Morskim, w tym: koordynowanie umów dotacyjnych, kontrolowanie i monitorowanie projektów dotacyjnych, weryfikowanie i opiniowanie materiałów, opieka merytoryczna nad projektami dotacyjnymi
 udzielanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych/publicznoprawnych w zakresie Akademii Morskich w Gdyni i Szczecinie, w tym: weryfikowanie wniosków  o udzielenie ulgi, opiniowanie wniosków o udzielenie ulgi  nadzór nad procesem kształcenia w zakresie Akademii Morskich w Gdyni i Szczecinie, w tym: podział dotacji Ministra, nadzór nad wykorzystaniem dotacji  opracowywanie/uzgadnianie/monitorowanie planu finansowego i pozostałych planów, w zakresie Akademii Morskich w Gdyni i Szczecinie oraz jednostek podległych, w tym: przygotowywanie i przekazywanie informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających z projektu/ustawy budżetowej, opracowywanie projektu planu finansowego i układu zadaniowego, zgłaszanie wniosków o dokonanie zmian w planie finansowym i układzie zadaniowym  nadzór nad organami/jednostkami podległymi i nadzorowanymi/fundacjami/ inspekcjami w zakresie Akademii Morskich, w tym: opiniowanie dokumentów (m.in. statuty, regulaminy, plany, sprawozdania, wnioski o dotacje, wnioski o kredyty  i pożyczki, wyniki prowadzonych kontroli), rozpatrywanie i opiniowanie wniosków oraz przygotowywanie stanowiska Ministra w sprawach dotyczących działalności jednostek i organów podległych i nadzorowanych, opiniowanie planów rzeczowofinansowych uczelni publicznych i ich aktualizacji, nadzór nad realizacją projektów prowadzonych przez jednostki podległe  udział w procesie uzgodnień projektów dokumentów rządowych, w tym aktów normatywnych, przekazywanych Ministrowi przez pozostałych członków Rady Ministrów oraz kierowników naczelnych i centralnych urzędów administracji rządowej w obszarze dokumentów dotyczących szkolnictwa wyższego w tym: analiza wpływających z Biura Ministra do konsultacji projektów dokumentów rządowych,  w tym aktów normatywnych, pod kątem ich wpływu na obszar działania Ministerstwa, sporządzanie notatek informacyjnych dla Ministra dotyczących opiniowanych dokumentów przewidzianych do rozpatrzenia na posiedzeniach Rady Ministrów
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 Wykształcenie: wyższe   doświadczenie zawodowe: 2-3 lata w administracji publicznej w obszarze finansów publicznych   Znajomość ustawy o finansach publicznych  Znajomość przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym  Prawo morskie, Konwencja STCW  Myślenie analityczne  Rzetelność  Współpraca  Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów  Komunikacja  Posiadanie obywatelstwa polskiego  Korzystanie z pełni praw publicznych  Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 
WYMAGANIA DODATKOWE
 Znajomość języka angielskiego na poziomie B1-B2  Znajomość procesu legislacyjnego
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 Życiorys/CV i list motywacyjny – zgłoszenie sekretariatDEM@mgm.gov.pl
W dalszej kolejności:
 Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia   Kopie dokumentów potwierdzających co najmniej  2-3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w obszarze finansów publicznych  Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa   Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych  Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów   Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1B2 lub informacja o poziomie znajomości języka na poziomie B1 - B2
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 CV należy przesłać do Sekretariatu Departament Edukacji Morskiej sekretariatDEM@mgm.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  Biuro Dyrektora Generalnego  ul. Nowy Świat 6/12  00-400 Warszawa 
 
 
DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
 Administrator danych i kontakt do niego: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12  Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, adres e-mail: IOD@mgm.gov.pl
 Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej   Informacje o odbiorcach danych: w zakresie rejestracji korespondencji (system eDok): Centralny Ośrodek Informatyki, ul. Suwak 3, Warszawa  Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata,  w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)   Uprawnienia:  o prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej  o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego  Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO   Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane 

0