Aktualności

„Mój zawód, moja przyszłość, mój sukces”.

Projekt zakłada wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób mieszkających na terenie woj. małopolskiego. Kluczowe etapy projektu obejmują:

 • ·        Wyznaczenie z ekspertem ŚCIEŻKI ZAWODOWEJ uczestnika
  • ·        podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w CERTYFIKOWANYCH SZKOLENIACH
  • ·         uczestnictwo w 3-miesięcznych STAŻACH
  • ·        zdobycie PRACY

Wszystkie działania realizowane w projekcie są dla uczestników BEZPŁATNE.

Osobom, które uczestniczą w stażach / szkoleniach wypłacane jest STYPENDIUM w wysokości 997zł .
Organizator pokrywa również koszty niezbędnych badań lekarskich oraz koszty dojazdów uczestników na szkolenia i staże.

Szczegółowe informacje dostępne są:

 

Szczegółowe kryteria dostępu do projektu:

Projekt „Mój zawód, moja przyszłość, mój sukces” Projekt dedykowany jest do grupy 150 osób młodych  (100 kobiet i 50 mężczyzn) z czego 101 uczestników, to osoby niepełnosprawne , którzy łącznie spełniają następujące kryteria:

 •          mieszkają na terenie województwa małopolskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) 
  •          w momencie przystąpienia do projektu nie ukończyły 29 roku życia
  •          są osobami biernymi zawodowo (osobami, które nie pracują i nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne)
  •          w momencie przystąpienia do projektu - nie uczestniczą w kształceniu lub w szkoleniu (uwaga: powyższe kryterium jest spełnione przez studentów studiów zaocznych i uczniów szkół wieczorowych)
  •          w momencie przystąpienia do Projektu nie uczestniczyły w szkolenia finansowanych z środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni

Projekt realizowany jest w ramach I Osi priorytetowej Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.”