Oferty pracy

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

Kraków

Operator numerów alarmowych


Dodano: 2018/11/05 Aktywne do: 2018/12/04
Zakres obowiązków:
 • przyjmowanie i rejestrowanie w dedykowanym systemie informatycznym zgłoszeń przychodzących na numer alarmowy 112 oraz inne numery alarmowe zgodnie z przyjętymi procedurami (w tym przeprowadzanie rozmów z osobami zgłaszającymi w celu uzyskania informacji niezbędnych do podjęcia dalszych działań)
 • przekazywanie zgłoszeń dyspozytorom właściwym do zorganizowania działań lub właściwym dla danego podmiotu ratowniczego, zgodnie z dokonaną kwalifikacją rodzaju zdarzenia lub zagrożenia
 • odbieranie potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia przez właściwych dyspozytorów oraz przekazywanie osobom zgłaszającym informacji o przekazaniu zgłoszenia do odpowiedniego podmiotu ratowniczego
 • współpraca z dyspozytorami służb, straży, Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz dyżurnych centrum zarządzania kryzysowego w celu realizacji bieżących działań ratowniczych

  

Od Kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenie: minimum średnie
 • znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym (potwierdzona dokumentem stwierdzającym znajomość języka obcego lub oświadczeniem kandydata o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie- sprawdzenie znajomości języka obcego nastąpi podczas egzaminu)
 • znajomość ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego,
 • znajomość przepisów BHP i przeciwpożarowych,
 • praktyczna znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność skutecznej komunikacji i precyzyjnego przekazywania informacji,
 • odporność na stres,
 • umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu,
 • dyspozycyjność (praca w systemie zmianowym),
 • dodatkowo znajomość rozporządzenia w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego oraz w sprawie szkoleń operatorów numerów alarmowych

  

Oferujemy:
 • wykonywanie zadań w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego
 • praca w systemie 8 godzinnym (kandydat na operatora, do czasu uzyskania certyfikatu), docelowo 12 godzinnym, w tym również w porze nocnej, w soboty, niedziele i święta
 • praca samodzielna, pod presją czasu
 • praca wymagająca koncentracji
 • praca w stresie wynikającym z faktu przeprowadzania rozmów z osobami zgłaszającymi oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje
 • praca głosem przez cały czas trwania dyżuru
 • konieczność komunikowania się z osobami w różnym stanie zdrowia, w tym z osobami posiadającymi trudności w komunikacji
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
 • praca w słuchawkach telefonicznych 

 

Kontakt:

Wymagane dokumenty:

 • ·      CV i list motywacyjny
 • ·      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • ·      oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • ·      oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

Termin składania dokumentów w obecnym naborze do 5 listopada 2018 roku, ale zachęcamy do składania dokumentów w każdym terminie- w przypadku kolejnego naboru skontaktujemy się z Państwem osobiście 

Miejsce składania dokumentów:

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków (pok. 24)

z dopiskiem „Oferta pracy – ONA CPR”

 DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 Administrator danych i kontakt do niego: Wojewoda Małopolski, z siedzibą przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków 

 Kontakt do inspektora ochrony danych: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@malopolska.uw.gov.pl lub listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”

 

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko operatora numerów alarmowych

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko operatora numerów alarmowych

Uprawnienia:

 • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Inne informacje:

Wykonywanie pracy na wymienionym stanowisku możliwe będzie po ukończeniu szkolenia specjalistycznego dla operatorów numerów alarmowych oraz zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu z zakresu wiedzy i umiejętności praktycznych, organizowanego przez podmiot do tego uprawniony, co związane jest z wyjazdem poza miejsce zamieszkania, w ramach delegacji służbowej.

 

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze do czasu uzyskania certyfikatu, na okresie próbnym  2 300 zł. brutto. Dodatek za wysługę lat zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz inne składniki wynikające z przepisów szczególnych.

Kwota przeciętnego rocznego wynagrodzenia operatorów numerów alarmowych w 2017 r. wyniosła około 48 000 zł brutto.

Wyłonieni kandydaci zostaną zobowiązani – w trakcie pierwszej umowy o pracę, zawartej na czas określony – do odbycia 70 - godzinnego szkolenia wyjazdowego i zdania z wynikiem pozytywnym egzaminu z zakresu wiedzy i umiejętności praktycznych objętych programem szkolenia, warunkującego dalsze zatrudnienie w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Dokumenty wymagane w niniejszym postępowaniu należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie bądź mailowo na rozmowę kwalifikacyjną.

Dodatkowe informacje tel. (012) 39-21-774; (012) 39-21-443.

                                                              

kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego lub pisemne oświadczenie kandydata o znajomości języka obcego w stopniu komunikatywnym 

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. N 133, poz. 833)”.