Oferty pracy

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Warszawa

Referendarz lub Specjalista do spraw: współpracy z uczelniami morskimi i zawodów regulowanych, zawodów morskich


Dodano: 2019/05/15 Aktywne do: 2019/06/14
Zakres obowiązków:

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko Referendarz lub Specjalista
do spraw: współpracy z uczelniami morskimi i zawodów regulowanych, zawodów morskich
w Wydziale Nauki i Oświaty lub Kształcenia i Kwalifikacji 
Departamentu Edukacji Morskiej
Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa
Adres urzędu:
Warszawa ul. Nowy Świat 6/12
WARUNKI PRACY
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 
 
–   krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe  –   częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz 
 
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
 
–   wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,  –   węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,  –   mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu. 
ZAKRES ZADAŃ
 udział w procesie uzgodnień projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów normatywnych, przekazywanych Ministrowi przez pozostałych członków Rady Ministrów oraz kierowników naczelnych i centralnych urzędów administracji rządowej w zakresie Akademii Morskich, szkół morskich, żeglugi śródlądowej, rybołówstwa, w tym: analiza wpływających z Biura Ministra do konsultacji projektów dokumentów rządowych, w tym aktów normatywnych, pod kątem ich wpływu na obszar działania Ministerstwa, zbieranie i analizowanie wkładów otrzymanych od innych komórek
Ministerstwa (gdy komórka jest komórką wiodącą w sprawie), opracowywanie stanowiska w oparciu o wniesione wkłady, sporządzanie notatek informacyjnych dla Ministra, dotyczących opiniowanych dokumentów przewidzianych do rozpatrzenia na posiedzeniach Rady Ministrów  prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego w zakresie Akademii Morskich, szkół morskich, żeglugi śródlądowej, rybołówstwa, w tym: opiniowanie projektów aktów normatywnych lub założeń do projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem lub ich części, opracowywanie lub opiniowanie projektów aktów normatywnych wewnętrznie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo, opracowywanie lub opiniowanie projektów aktów normatywnych lub założeń do projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych przez Ministerstwo  nadzór nad procesem kształcenia w zakresie Akademii Morskich, szkół morskich, żeglugi śródlądowej, rybołówstwa, w tym: zatwierdzanie programów nauczania  nadzór nad Akademiami Morskimi, szkołami morskimi, żeglugi śródlądowej, rybołówstwa, w tym: zatwierdzanie dokumentów (m.in. statuty, regulaminy, plany, sprawozdania), udział w pracach komisji/rad/zespołów funkcjonujących w ramach jednostek, rozpatrywanie i opiniowanie wniosków oraz przygotowywanie stanowiska Ministra w sprawach dotyczących działania jednostek  obsługiwanie procesu nadawania odznaczeń państwowych, orderów, odznak honorowych nauczycielom Akademii Morskich, nauczycielom Szkół Morskich, żeglugi śródlądowej i rybołówstwa, w tym weryfikowanie pod względem formalnym  i merytorycznym wniosków o nadanie odznaczeń państwowych, orderów, odznak honorowych  prowadzenie rejestrów/list/ewidencji w zakresie Akademii Morskich, szkół morskich, żeglugi śródlądowej, rybołówstwa, zwłaszcza uzupełnianie danych w Systemie Informacji Oświatowej, w tym: wprowadzanie/aktualizowanie danych  uzgadnianie standardów zawodowych w obszarze Akademii Morskich, szkół morskich, żeglugi śródlądowej, rybołówstwa, w tym: dokonywanie oceny zgodności przedkładanych do uzgodnienia standardów z przepisami prawa, uzgadnianie  i konsultowanie przedkładanych standardów, przygotowywanie analiz i zestawień oraz propozycji rozwiązań (m.in. przygotowywanie projektów stanowisk ministra wobec tych projektów  udział w procesie uzgodnień projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów normatywnych, przekazywanych Ministrowi przez pozostałych członków Rady w zakresie IMO, bezpieczeństwa morskiego, kształcenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich, zgodnie z wymogami Konwencji STCW.
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 Wykształcenie: wyższe   Znajomość zagadnień z zakresu szkolnictwa wyższego  Znajomość zagadnień z zakresu szkolnictwa zawodowego  Wiedza z zakresu zawodów regulowanych i zawodów morskich  Znajomość procesu legislacyjnego, Konwencji STCW, prawa morskiego  Współpraca  Komunikacja  Rzetelność  Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów  Znajomość pakietu MS Office
 Ogólna znajomość zagadnień prawa krajowego, wspólnotowego i międzynarodowego z zakresu szkolnictwa wyższego   Posiadanie obywatelstwa polskiego  Korzystanie z pełni praw publicznych  Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 
WYMAGANIA DODATKOWE
 Wykształcenie: wyższe administracyjne lub prawnicze   Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 Życiorys/CV i list motywacyjny – zgłoszenie Sekretariat  Departamentu Edukacji Morskiej sekretariatDEM@mgm.gov.pl
W dalszej kolejności:
 Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia   Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa   Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych  Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów   Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia   Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1B2 lub informacja o poziomie znajomości języka na poziomie B1-B2
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 CV należy złożyć do Sekretariatu Edukacji Morskiej: sekretariatDEM@mgm.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  Biuro Dyrektora Generalnego  ul. Nowy Świat 6/12  00-400 Warszawa 
 
 
 
DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
 Administrator danych i kontakt do niego: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12  Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, adres e-mail: IOD@mgm.gov.pl  Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej   Informacje o odbiorcach danych: w zakresie rejestracji korespondencji (system eDok): Centralny Ośrodek Informatyki, ul. Suwak 3, Warszawa  Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)   Uprawnienia:  o prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej  o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego  Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO   Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane