Oferty pracy

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE

ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków

Referent ds. realizacji projektu „KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w wymiarze 1,0 etatu (1 etat)


Dodano: 2018/11/06 Aktywne do: 2018/11/14
Zakres obowiązków:
I. Zapewnienie osiągniecia wysokiej jakości produktów/wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie w zakresie wypracowania modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej z podmiotami innych polityk sektorowych.
 
II. Realizacja działań związanych z opracowaniem, testowaniem i upowszechnieniem standardu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej z podmiotami innych polityk sektorowych:
 
1. organizacja i udział w opracowaniu modelu kooperacji dla gmin miejskich powyżej 20 tys. mieszkańców, w tym:
1) współudział w przeprowadzeniu diagnozy stanu współpracy międzysektorowej w wybranych gminach i powiatach,
2) współpraca z ekspertami zewnętrznymi, w tym z Zespołem ds. Modelu oraz przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego przy opracowaniu i wdrażaniu modelu kooperacji,
3) organizacja pracy Zespołu ds. Modelu i innych zespołów roboczych,
4) organizacja i przygotowanie merytoryczne działań edukacyjno – informacyjnych (szkolenia, konferencje, coaching),
5)organizacja i przygotowanie merytoryczne spotkań Zespołu ds. Modelu, Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych oraz Komitetu Sterującego.
 
2. organizacja i realizacja działań związanych z przetestowaniem opracowanego standardu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej z podmiotami innych polityk sektorowych, w tym:
1) współpraca przy wyłonieniu gmin i powiatów do udziału w opracowaniu i pilotażu modelu kooperacji, zawieranie umów o współpracy i monitorowanie procesu ich realizacji,
2) współpraca w zakresie nawiązywania współpracy i tworzenia sieci kooperacji w jednostkach samorządu terytorialnego wyłonionych do etapu testowania modelu,
3) organizacja i przygotowanie merytoryczne spotkań inicjujących zawiązanie współpracy,
4) współpraca przy wyborze osób / rodzin, diagnozie ich potrzeb oraz określeniu form wsparcia,
5) monitorowanie procesu realizacji umów o współpracy z gminami i powiatami.
 
3. organizacja i realizacja działań związanych z podsumowaniem efektów pilotażu oraz opracowaniem rekomendacji, w tym:
1) współudział w pracach analitycznych Zespołu ds. Modelu,
2) organizacja spotkań podsumowujących.
 
4. organizacja i realizacja działań związanych z upowszechnieniem modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej z podmiotami innych polityk sektorowych, w tym:
1) organizacja seminariów i konferencji, w tym opracowanie założeń merytorycznych,
2) zaangażowanie w prace zespołów merytorycznych.
 
5. współpraca z radcą prawnym w zakresie analizy rozwiązań modelu w odniesieniu do obowiązujących regulacji prawnych.

  

Od Kandydatów oczekujemy:
1. Wymagania niezbędne:
 
• spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych;
• wykształcenie: wyższe;
• doświadczenie zawodowe: 1,5 roku doświadczenia w pracy w jednostkach pomocy i integracji społecznej.
  
Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.
 
2. Wymagania dodatkowe:
 
- wiedza i umiejętności zawodowe niezbędne dla stanowiska:
 
Dokumenty programowe dotyczące projektów dofinansowanych ze środków europejskich, w szczególności:
- wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
- wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020,
- wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020,
- wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn;
 
Akty prawne regulujące funkcjonowanie systemu pomocy społecznej: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 
Akty prawne regulujące funkcjonowanie systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej: Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej;
 
Pozostałe akty prawne:
- ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.),
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ,
- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ,
- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ,
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 
 
 
Mile widziane:
- doświadczenie zawodowe - rodzaj: mile widziane doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z EFS;
- preferowany kierunek wykształcenia: pedagogika, psychologia, socjologia, polityka społeczna, nauki o rodzinie lub praca socjalna;
- znajomość obsługi komputera w zakresie: Pakiet Ms Office, Prezi;
- znajomość języków obcych: mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 
Pożądane cechy osobowości: łatwość komunikacji, sumienność, systematyczność i terminowość, rzetelność i dokładność,  bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność wystąpień publicznych.
 
 
3. Wymagane dokumenty:
 
• życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
• list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
• kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
• oświadczenia Kandydata + klauzula informacyjna,
• informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);
• kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),
• inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.
 
 
4. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
 
 
5. Nabór składa się z dwóch etapów:
 
• selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.
• selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wskazanego w pkt. 2 ogłoszenia.
 
 
6. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:
• praca biurowa;
• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:
- miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul. Piastowska 32;
- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;
- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;
- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

  

Oferujemy:
Kontakt:

Osoby zainteresowane udziałem w naborze prosimy o składanie wymaganych dokumentów w wersji papierowej na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia  14 listopada 2018 roku.

 Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

 Szczegółowe informację oraz dokumenty: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, oświadczenie kandydata + klauzula informacyjna, dostępne są na stronie internetowej : www.rops.krakow.pl